175g

Flavour Packing Pack M. R. P./Unit Units
Strawberry 6 x 9 x 175g Tin Rs.225/- 54
Butter Scotch 6 x 9 x 175g Tin Rs.225/- 54
Cola Drops 6 x 9 x 175g Tin Rs.225/- 54

200g

Flavour Packing Pack M. R. P./Unit Units
Orange 6 x 9 x 200g Tin Rs.225/- 54
Mix Fruit 6 x 9 x 200g Tin Rs.225/- 54
Sour lemon 6 x 9 x 200g Tin Rs.225/- 54
Sour Cherry 6 x 9 x 200g Tin Rs.225/- 54
Clear Mint 6 x 9 x 200g Tin Rs.225/- 54
Barley Sugar 6 x 9 x 200g Tin Rs.225/- 54
Coffee Drops 6 x 9 x 200g Tin Rs.225/- 54